Image alt

FAALİYET RAPORU

FAALİYET BİLGİLERİ

Sayısı              : 50

Konusu          : Kalebey Yerel Eylem Grubu Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı

Tarih ve Saat  : 30 Mart 2022 14.00

 Yer                  : Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu

 Katılımcılar    : Kalebey Yerel Eylem Grubu Derneği Üyeleri 

 

      DEĞERLENDİRME ;

Kalebey Yerel Eylem Grubu Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı kararlaştırıldığı gibi 30 Mart 2022 tarihinde yapılmıştır. Genel Kurul aşağıdaki düzen şeklinde gerçekleştirilmiştir.

 

G   Ü   N   D   E   M

 1 – Açılış ve Yoklama Sonucunun İlanı,

2 – Divan Heyetinin Teşekkülü (1 (Bir) Başkan, 1 (Bir) Başkan Yardımcısı ve 2  
     (İki) Katip Üye),

3 – Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması,

4 – Divan Heyetine Tutanaklara İmzalama Yetkisinin Verilmesi,

 5 – Gündemin Genel Kurul Katılımcılarına Okunması ve İlave Gündem Teklifleri  Varsa Gündeme alınıp alınmamasının karar bağlanması, 

6 – Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması,

7 – İşletme Hesabı Tablosu (Gelirler ve Giderler) Kesin Hesap Raporlarının
     Okunması,

8 – Denetim Kurulu Raporunun Okunması,

9 – Okunan İşletme Hesabı Tablosu (Gelirler ve Giderler) Kesin Hesap Raporunun  Görüşülerek Kabulü veya Reddi,

10 – Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporunun ayrı
       ayrı görüşülerek, ayrı ayrı ibrası,

          11 – Yönetim Kurulu Tahmini Bütçe Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

          12 – Dernek Gelir ve Gider’lerinin kayıt altına  alınması, gerekli beyanname gönderme işlemlerinin yürütülmesi için yetkilendirme süresinin uzatılması ve karara bağlanması,

          13 – Derneğimize 26 Yaş altı genç üye kaydı yapılarak, kaydı yapılan genç üyenin  dernek tüzüğü gereği bir sonraki genel kurul toplantısında yönetime alınmasının görüşülmesi,

          14 – Dilek ve Temenniler,

          15 –  Kapanış.

 

 KALEBEY YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ

2019, 2020 VE 2021 YILLARI FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ 30/03/2022 TARİHLİ ÜÇ YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Kalebey Yerel Eylem Grubu Derneği’ nin  2019, 2020 ve 2021 Yılları faaliyetlerine ait Üç Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısına, 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 14 : 00’ da, Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’ nda başlanıldı. Genel Kurul Toplantısına Davet İlanlarının toplantı yeri, saati ve gündemi belirtilerek (Gösterilerek) yapıldığı, üyelere gündemi içeren davetin, elden tebliğ yoluyla, üyelerin iletişim numaralarına mesaj göndererek ve derneğe ait web sitesinde yayınlanarak yapıldığı görülmüş olup gündem maddelerine geçildi.  

1 – Açılış konuşmasını Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih SAĞINÇ yaptı.

– Genel Kurulu Toplantısına katılma hakkına haiz 55 (Ellibeş) Üyeden 33 (Otuzüç)  Üyenin Genel Kurul Toplantısına asaleten katıldığı ilan edildi.

2 – Divan Heyeti’nin Teşekkülüne geçildi. Divan Başkanlığına İlyas BARÇIN, Divan Başkan Yardımcılığına Ali Rıza PÜRDİK, Divan Katipliklerine Bekir KAZAN ve Yaşar AKAKÇA teklif edildi. Başka teklif olmadığından, adı geçenler açık oyla yapılan oylama sonucunda, Divan Heyeti’ne Genel Kurul Tarafından oy birliği ile seçildiler.

3 – Atatürk ve Şehitler için 1 (Bir) dakika Saygı Duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu.

4 – Divan Heyeti’ ne Genel Kurul Toplantı Tutanağı’ na ve Genel Kurul Toplantısına sunulan diğer Belgeleri imzalama yetkisi, açık oyla yapılan Oylama sonucunda, oy birliği ile verildi.

5 – Gündem Maddeleri Divan Başkanı Yaşar AKAKÇA tarafından okundu. Genel Kurula katılan Dernek Üyelerine, Gündeme ilave etmek istedikleri bir Gündem Maddesi teklifi olup olmadığı soruldu. Başkaca Gündeme İlave Madde teklifinin olmadığı görüldü.  

6 – Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih SAĞINÇ  okudu.

7 – İşletme Hesabı Tablosu (Gelirler ve Giderler) Kesin Hesap Raporlarını Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa AKÇAY okudu. 

 8 – Denetim Kurulu Raporunu, Denetim Kurulu Üyesi Durali SÜPÇİN okudu.  

9 – Okunan, İşletme Hesabı Tablosu (Gelirler ve Giderler) Kesin Hesap Raporlarının

Görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadı. 01/06/2019 – 31/12/2019, 01/01/2020 – 31/12/2020 ve 01/01/2021 – 31/12/2021 tarihleri arasındaki İşletme Hesabı Tablosu (Gelirler ve Giderler) Kesin Hesap Raporları ayrı ayrı Açık oyla yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi.

            10 – Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Okunan Denetim Kurulu Raporu Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu, ayrı ayrı yapılan açık oylamalar neticesinde; ayrı ayrı Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabulüne (İBRASINA) karar verildi.  

11 – Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan İhzari Bütçe ve beraberinde verilen 3 (Üç)

Maddelik teklif, görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. 2022, 2023 ve 2024 Yılları İhzari Bütçe ekindeki; 1 – Fasıllar Arası Aktarma Yetkisinin Yönetim Kurulu’ na verilmesi, 2 – Bu Bütçe Kafi gelmediği takdirde, Ek Bütçe yapma yetkisinin Yönetim Kurulu’ na verilmesi, 3 – Derneğin, LEADER Projesi Kapsamında gelen hibe kabulü ve bağış kabulünde, Genel Kurul’ un Yönetim Kurulu’na yetki vermesi talebi ile gelir ve gider musavi bir şekilde 1.285.000,00.-TL. (BirMilyonİkiYüzSeksenBeşBinTürkLirası) olarak Genel Kurul’a arz olunur, Gündem gereği Yönetim Kurulu’nca hazırlanan İhzari Bütçe ve beraberinde verilen mezkur teklifler yapılan açık oylama sonucunda oy birliği ile kabulüne karar verildi. 

            12 – Dernek Gelir ve Gider’lerinin kayıt altına  alınması ve beyanname gönderme işlemlerinin yürütülmesi için SMMM. Tuncay DÖNMEZ bir sonraki üç yıllık olağan genel kurul sürecine kadar yetkilendirilmiştir.

            13 – Derneğimize 26 Yaş altı genç üye kaydı yapılması için Dernek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa AKÇAY tarafından tavsiye edilen …………………….’nun kaydının yapılması için gerekli işlemlerin  yapılması ve bir sonraki olağan genel kurulda yönetim kurulu üyesi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

14 – Dilek ve Temennilerde

            – Dernek Müdürü Salih Tayfun DİNDAR söz alarak geçtiğimiz üç yılda derneğin LEADER Projesi kapsamında gerçekleştirmiş olduğu faaliyet ve küçük projelerden bahsetti. 2022 Yılı Yıllık Uygulama Planı içeriği hakkında bilgiler verdi.

15 – Toplantı olgun bir hava içerisinde saat 15 . 00’da Divan Başkanı tarafından

kapatıldı. 30/03/2022

DİVAN HEYETİ

İlyas BARÇIN        Ali Rıza PÜRDİK        Yaşar AKAKÇA       Bekir KAZAN         

Divan Başkanı      Divan Bşk. Yrd.                Divan Katibi               Divan Katibi