Image alt

 

KALEBEY YEREL EYLEM GRUBU  DERNEĞİ

 

       Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısının, Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  Toplantı Salonunda 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 14 : 00’ da aşağıdaki gündem ile , salt çoğunluk sağlanmadığı takdirde, çoğunluk aranmaksızın 8 Nisan 2022 Cuma günü aynı saat ve yerde aynı gündemle yapılacaktır.

        Üyelerimize ilan olunur. 15/03/2022

 

 

                                                                                                                                 Mustafa AKÇAY                                   Mehmet Salih SAĞINÇ

                                                                                                                                      Başkan Yard.                                             Başka

 

G   Ü   N   D   E   M

 

           1 – Açılış ve Yoklama Sonucunun İlanı,

           2 – Divan Heyetinin Teşekkülü (1 (Bir) Başkan, 1 (Bir) Başkan Yardımcısı ve 2  (İki) Katip Üye),

          3 – Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması,

          4 – Divan Heyetine Tutanaklara İmzalama Yetkisinin Verilmesi,

          5 – Gündemin Genel Kurul Katılımcılarına Okunması ve İlave Gündem Teklifleri Varsa Gündeme alınıp alınmamasının karar bağlanması, 

          6 – Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması,

         7 – İşletme Hesabı Tablosu (Gelirler ve Giderler) Kesin Hesap Raporlarının Okunması,

        8 – Denetim Kurulu Raporunun Okunması,

        9 – Okunan İşletme Hesabı Tablosu (Gelirler ve Giderler) Kesin Hesap Raporunun Görüşülerek Kabulü veya Reddi,

       10 – Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporunun ayrı ayrı görüşülerek, ayrı ayrı ibrası,

       11 – Yönetim Kurulu Tahmini Bütçe Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

      12 – Dernek Gelir ve Gider’lerinin kayıt altına  alınması, gerekli beyanname gönderme işlemlerinin yürütülmesi için yetkilendirme süresinin uzatılması ve karara                bağlanması,

       13 – Derneğimize 26 Yaş altı genç üye kaydı yapılarak, kaydı yapılan genç üyenin dernek tüzüğü gereği bir sonraki genel kurul toplantısında yönetime alınmasının                  görüşülmesi,

       14 – Dilek ve Temenniler,

       15 – Kapanış.