Image alt

TEKNİK ŞARTNAME

(Hizmet Alımı)

Tanımlar:

Bu şartnamede geçen ibarelerden;

Yararlanıcı: Kalebey Yerel Eylem Grubu Derneği

Yüklenici: Hizmet alımı işine teklif veren ve hizmet alımını gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, ifade eder.

Eğitimin Kapsamı:

Bu teknik şartnamenin kapsamı, Kalebey Yerel Eylem Grubu Derneği’ne Tablo 1 de belirtilen

eğitimlerin faaliyetlerinin sağlanmasıdır. Bu amaçla söz konusu eğitimler aşağıda belirtilen plana uygun şekilde satın alınacaktır.

Eğitim faaliyetlerinde eğitim alacak kişilerin ilgi alanlarına önem verilmesi, interaktif ve katılımcı bir metodolojinin izlenmesi gerekmektedir. Eğitimlerde özellikle, katılımcıların interaktif bir şekilde dâhil olacağı uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilerek, katılımcıların müfredat doğrultusunda kapasitelerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede eğitimin daha faydalı olması bakımından, katılımcıların da soru ve yorumları ile eğitime aktif olarak katılmaları sağlanmalıdır.

Satın Alımı Yapılacak İş:

Yüklenici ile yararlanıcı arasında aşağıdaki tabloda yer alan faaliyet planlanması üzerinde uzlaşılacaktır.

Tablo1.

4

Kalebey Yerel Eylem

Grubu Derneği

Katma değeri yüksek olan ürünlerin belirlenmesi, yerel ürünlerin pazarlanması Mevcut durum analizi, ürünlerin önceliklendirilmesi, bölgeye sağlayacakları katkının tespiti

2021 Haziran

 

20 Kişi

12 saat                    (4 saat/gün*3 gün)       

5

Kalebey Yerel Eylem

Grubu Derneği

Kısa tedarik zinciri, yerel ürünlerin pazarlanması, katma değeri yüksek olan ürünlerin ortaya çıkarılması, satış ağı oluşturma-1

2021 Haziran

2021 Temmuz

2021 Ağustos

20 Kişi

56 saat                    (4 saat/gün*        14 gün)       

6

Kalebey Yerel Eylem Grubu Derneği

Kısa tedarik zinciri, yerel ürünlerin pazarlanması, katma değeri yüksek olan ürünlerin ortaya çıkarılması , satış ağı oluşturma-2

2021 Haziran

2021 Temmuz 2021 Ağustos

20 Kişi

36 saat                    (4 saat/gün*9 gün)

7

Kalebey Yerel Eylem Grubu Derneği

Turizm bilinci, turistlere davranış biçimleri, bölgemizin turizm değerleri

2021 Haziran

2021 Temmuz

2021 Ağustos

20 Kişi

28 saat                    (4 saat/gün*7 gün)

8

Kalebey Yerel Eylem Grubu Derneği

Alternatif turizm girişimlerini teşvik etmek için animasyon ve eğitim faaliyetleri

2021 Ağustos

   2021 Eylül

20 Kişi

28 saat                    (4 saat/gün*7 gün)

9

Kalebey Yerel Eylem Grubu Derneği

Destek sağlayan kurumların desteklerinin nasıl entegre edileceğinin işleneceği eğitimler

2021 Haziran ayından

2021 Aralık ayına kadar

20 kişi

28 saat

(4 saat/gün*7gün)

 

 

Yeterlilik ve Referans Bildirme

İsteklilerde aşağıdaki kriterleri aranacaktır. Bu şartların çoğunu sağlayan istekliler değerlendirmeye alınacaktır. Kriterlere en üst düzeyde olanlar tercih edilecektir. Eğitmen için;

Kriterler

1) Katma değeri yüksek olan ürünlerin belirlenmesi, Mevcut durum analizi, ürünlerin önceliklendirilmesi, bölgeye sağlayacakları katkının tespiti,

2) Kısa tedarik zinciri, yerel ürünlerin pazarlanması, katma değeri yüksek olan ürünlerin ortaya çıkarılması, satış ağı oluşturma-1 ve

3) Kısa tedarik zinciri, yerel ürünlerin pazarlanması, katma değeri yüksek olan ürünlerin ortaya çıkarılması, satış ağı oluşturma-2 eğitimleri için:

 • İşletme dalında en az yüksek lisans mezunu olmak,
 • Tedarik zinciri yönetimi, satış ve pazarlama konularında üniversitede ders vermiş olmak,
 • En az 15 yıllık çalışma deneyimine sahip olmak,
 • En az 5 yıllık ihracat deneyimine sahip olmak,

4) Turizm bilinci, turistlere davranış biçimleri, bölgemizin turizm değerleri eğitimleri ve

5) Alternatif turizm girişimlerini teşvik etmek için animasyon ve eğitim faaliyetleri için;

 • En az lisans mezunu olmak,
 • Kale ve Beyağaç ilçelerinin tarihi, coğrafi ve kültürel değerlerini biliyor olmak
 • Bölge turizm potansiyelini değerlendirme tecrübesine sahip olmak
 • STK’lar içinde aktif görev almış olmak

6) Destek sağlayan kurumların desteklerinin nasıl entegre edileceğinin işleneceği eğitimler için:

 • İşletme dalında en az yüksek lisans mezunu olmak,
 • Ulusal ve uluslararası hibe projeleri yazımı ve uygulamasında en az 10 yıllık deneyimli olmak,
 • Eğitim konularında en az 10 eğitim vermiş olmak
 • STK’larla en az 10 yıllık çalışma deneyimine sahip olmak

Yüklenici, deneyimlerini, referans belgelerini ve eğitim faaliyetinde eğitmen/danışman olarak çalışacak kişi(ler)in özgeçmişlerini belirtmelidir. Özgeçmişler olabildiğince ayrıntılı, referanslar ulaşılabilir olmalıdır.

Değerlendirmelerde eğitmenin teknik yeterliliği ve deneyimi ile maliyet etkinliği göz önünde bulundurulmaktadır. Ancak yararlanıcı, eğitimin niteliği ve faaliyet için gerekli koşullar göz önüne alarak, teklif değerlendirme yönteminde ve eğitmende aranacak yeterlilik kriterlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Sağlanacak Hizmetin Teknik Esasları:

Fiyat teklifleri faaliyet ücreti, yol, konaklama ve vergiler dâhil olacak şekilde verilmelidir.

Yükleniciye, verecekleri fiyat teklifinde öngörülen tutarın dışında ilave bir ödeme yapılmayacaktır.

Eğitim faaliyetlerinin organizasyonuna, eğitim mekânına, mekânda bulunması gereken altyapı ekipmanlarına (Bilgisayar, sunum cihazı vb.), toplantı esnasındaki ikramlara (çay, kahve, kuru pasta) dair gereklilikler yararlanıcı tarafından sağlanacaktır.

Yüklenici ilgili eğitim öncesinde en fazla A-4 kâğıdı boyutunda vereceği eğitimin özetini yararlanıcıya teslim edecektir.

Faaliyet Planı

Yüklenici tarafından verilecek olan Faaliyet planı 4-5-6-7-8-9 eğitimlerinin hizmet müfredatı aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır. Bu eğitimler pandemi ve benzeri koşullar, 2021 Yıllık Uygulama Planında belirtilen faaliyetlerde yapılabilecek değişiklikler veya önceliklerin değişmesi gibi sebeplerle optimum verimlilik için değiştirilebilir.

FAALİYET PLANI-4

KATILIMCI SAYISI: 20 Kişi

EĞİTİMİN KONUSU:1.13.kısa tedarik zinciri, yerel ürünlerin pazarlanması, katma değeri yüksek olan ürünlerin ortaya çıkarılması, satış ağı oluşturma (4.1 ile 4.10 arasındaki eğitimler verildikten sonra 4.10 – 4.16 arası eğitimler, eğitim gereksinimlerine göre düzenlenir.

Faaliyet
Numarası

Faaliyetler / Konu

Faaliyetin Yeri

Gerçekleşeceği
Toplam Süre
(Saat)

Günlük
Süresi
(Saat)

Gerçekleşeceği
Gün Sayısı

4

1.13. Katma değeri yüksek olan ürünlerin belirlenmesi, yerel ürünlerin pazarlanması Mevcut durum analizi, ürünlerin önceliklendirilmesi, bölgeye sağlayacakları katkının tespiti

Kale / Beyağaç

12 Saat

4 Saat

3 Gün

4.1

Konuyla ilgili genel değerlendirme ve bilgilendirme

Kale Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

4.2

Mevcut durum analizi, katma değeri yüksek olan ürünlerin belirlenmesi, ürünlerin önceliklendirilmesi, bölgeye sağlayacakları katkının tespiti

Kale

4 saat

4 saat

1 gün

4.3

Mevcut durum analizi, katma değeri yüksek olan ürünlerin belirlenmesi, ürünlerin önceliklendirilmesi, bölgeye sağlayacakları katkının tespiti

Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

FAALİYET PLANI-5

KATILIMCI SAYISI: 20 Kişi

EĞİTİMİN KONUSU:1.13.kısa tedarik zinciri, yerel ürünlerin pazarlanması, katma değeri yüksek olan ürünlerin ortaya çıkarılması , satış ağı oluşturma ( 4.1 ile 4.10 arasındaki eğitimler verildikten sonra 4.10 – 4.16 arası eğitimler, eğitim gereksinimlerine göre düzenlenir.

Faaliyet
Numarası

Faaliyetler / Konu

Faaliyetin Yeri

Gerçekleşeceği
Toplam Süre
(Saat)

Günlük
Süresi
(Saat)

Gerçekleşeceği
Gün Sayısı

5

1.13.kısa tedarik zinciri, yerel ürünlerin pazarlanması, katma değeri yüksek olan ürünlerin ortaya çıkarılması, satış ağı oluşturma

Kale / Beyağaç

56 Saat

4 Saat

14 Gün

5.1

Konuyla ilgili genel bilgilendirme

Kale Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

5.2

Katma değeri yüksek ürünler nasıl saptanır?

Kale

4 saat

4 saat

1 gün

5.3

Katma değeri yüksek ürünler nasıl saptanır?

Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

5.4

Tarım, hayvancılıkta başlangıçtan son ürüne yenilikçi süreçler 1.

Kale Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

5.5

Tarım, hayvancılıkta başlangıçtan son ürüne yenilikçi süreçler 2.

Kale Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

5.6

Yerel ürünlerin satış ve pazarlanma teknikleri

Kale Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

5.7

Yerel ürünlerin satış ve pazarlanma teknikleri

Kale Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

5.8

Kısa tedarik zinciri oluşumu, yönetimi, satış ağı oluşturma

Kale Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

5.9

Kısa tedarik zinciri oluşumu, yönetimi, satış ağı oluşturma

Kale Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

5.10

Etkin Bir Tedarik Zinciri Yönetimi

Kale

4 saat

4 saat

1 gün

5.11

Etkin Bir Tedarik Zinciri Yönetimi

Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

5.12

Tedarik Zinciri Tasarımı

Kale

4 saat

4 saat

1 gün

5.13

Tedarik Zinciri Tasarımı

Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

5.14

Tedarik Zinciri Yönetimi ve E-Ticaret

Kale

4 saat

4 saat

1 gün

5.15

Tedarik Zinciri Yönetimi ve E-Ticaret

Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

5.16

Genel değerlendirme

Kale

4 saat

4 saat

1 gün

5.17

Genel değerlendirme

Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

FAALİYET PLANI-6

KATILIMCI SAYISI: 20 Kişi

EĞİTİMİN KONUSU: 1.13.a kısa tedarik zinciri, yerel ürünlerin pazarlanması, katma değeri yüksek olan ürünlerin ortaya çıkarılması, satış ağı oluşturma

Faaliyet
Numarası

Faaliyetler / Konu

Faaliyetin Yeri

Gerçekleşeceği
Toplam Süre
(Saat)

Günlük
Süresi
(Saat)

Gerçekleşeceği
Gün Sayısı

6

1.13.a. Kısa tedarik zinciri, yerel ürünlerin pazarlanması, katma değeri yüksek olan ürünlerin ortaya çıkarılması, satış ağı oluşturma

Kale veya Beyağaç

36 Saat

4 saat

9 gün

6.1

Tarım komisyonu iş başı eğitimi

Kale

4 saat

4 saat

1 gün

6.2

Tarım komisyonu iş başı eğitimi

Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

6.3

Hayvancılık komisyonu iş başı eğitimi

Kale

4 saat

4 saat

1 gün

6.4

Hayvancılık komisyonu iş başı eğitimi

Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

6.5

Ticaret komisyonu iş başı eğitimi

Kale

4 saat

4 saat

1 gün

6.6

Ticaret komisyonu iş başı eğitimi

Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

6.7

Kale ve Beyağaç Tarım komisyonları koordineli genel değerlendirme

 

 

Kale veya Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

6.8

Kale ve Beyağaç Hayvancılık komisyonları koordineli genel değerlendirme

Kale veya Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

6.9

Kale ve Beyağaç Ticaret komisyonları koordineli genel değerlendirme

Kale veya Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

FAALİYET PLANI-7

KATILIMCI SAYISI: 20 Kişi

EĞİTİMİN KONUSU:2.2.Genel turizm, turizm bilinci, turistlere davranış biçimleri, bölgemizin turizm değerleri

Faaliyet
Numarası

Faaliyetler / Konu

Faaliyetin Yeri

Gerçekleşeceği
Toplam Süre
(Saat)

Günlük
Süresi
(Saat)

Gerçekleşeceği
Gün Sayısı

7

Genel turizm, turizm bilinci, turistlere davranış biçimleri, bölgemizin turizm değerleri

Kale veya Beyağaç

28 Saat

4 saat

7 gün

7.1

Turizm nedir? Kırsal Turizm, Alternatif Turizm nedir?

Kale ve Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

7.2

Turist nedir? Turistlere davranış biçimleri

Kale ve Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

7.3

Kale’nin turizm değerleri nelerdir? Kale’de kırsal turizm nasıl geliştirilir?

Kale

4 saat

4 saat

1 gün

7.4

Beyağaç’ın turizm değerleri nelerdir? Beyağaç’ta kırsal turizm nasıl geliştirilir?

Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

7.5

Kale’de kırsal turizm yatırımları işletmeciliği, pazarlaması

Kale

4 saat

4 saat

1 gün

7.6

Beyağaç’ta kırsal turizm yatırımları, işletmeciliği, pazarlaması

Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

7.7

Kale ve Beyağaç’ta ortak kırsal turizm yatırımları, işletmeciliği, pazarlama satış teknikleri

Kale ve Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

FAALİYET PLANI-8

KATILIMCI SAYISI: 20 Kişi

EĞİTİMİN KONUSU: 2.6.Alternatif turizm girişimlerini teşvik etmek için animasyon ve eğitim faaliyetleri

Faaliyet
Numarası

Faaliyetler / Konu

Faaliyetin Yeri

Gerçekleşeceği
Toplam Süre
(Saat)

Günlük
Süresi
(Saat)

Gerçekleşeceği
Gün Sayısı

8

Alternatif turizm girişimlerini teşvik etmek için animasyon ve eğitim faaliyetleri

Kale ve Beyağaç

28 Saat

4 saat

7 gün

8.1

Kelebek, kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılığı vb.gibi türlerde

Kale

4 saat

4 saat

1 gün

8.2

Kelebek, kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılığı vb.gibi türlerde

Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

8.3

Botanik Turizmi, Dağcılık, Trekking, Çiftlik Turizmi gibi türlerde

Kale

4 saat

4 saat

1 gün

8.4

Botanik Turizmi, Dağcılık, Trekking, Çiftlik Turizmi gibi türlerde

Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

8.5

Kale’de alternatif turizm faaliyetleri, yatırımları, işletmeciliği,

Kale

4 saat

4 saat

1 gün

8.6

Beyağaç’ta alternatif turizm faaliyetleri, yatırımları, işletmeciliği

Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

8.7

Kale ve Beyağaç’ta ortaklaşa alternatif turizm faaliyetleri, yatırımları, işletmeciliği

Kale ve Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

FAALİYET PLANI-9

KATILIMCI SAYISI: 20 Kişi

EĞİTİMİN KONUSU:4.1 Destek sağlayan kurumların desteklerinin nasıl entegre edileceği

Faaliyet
Numarası

Faaliyetler / Konu

Faaliyetin Yeri

Gerçekleşeceği
Toplam Süre
(Saat)

Günlük
Süresi
(Saat)

Gerçekleşeceği
Gün Sayısı

9

Destek sağlayan kurumların desteklerinin nasıl entegre edileceğinin işleneceği eğitimler

Kale / Beyağaç

28 Saat

4 Saat

7 Gün

9.1

Desteklerin entegresi

Haziran ayı eğitimi

Kale ve Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

9.2

Desteklerin entegresi

Temmuz ayı eğitimi

Kale ve Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

9.3

Desteklerin entegresi

Ağustos ayı eğitimi

Kale ve Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

9.4

Desteklerin entegresi           Eylül ayı eğitimi

Kale ve Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

9.5

Desteklerin entegresi                Ekim ayı eğitimi

Kale ve Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

9.6

Desteklerin entegresi               Kasım ayı eğitimi

Kale ve Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

9.7

Desteklerin entegresi

Aralık ayı eğitimi

Kale ve Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

Eğitim Malzemesi ve Ekipman

Eğitim/danışmanlık süresince kullanılacak eğitime özel malzeme ve ekipman (uygulama setleri, renkli kartlar, renkli kalem, yapıştırıcı vb.), yüklenici tarafından sağlanacaktır.

Eğitim için yüklenici, görünürlüğü gözetilerek çekilmiş, eğitimin her gününe ait en az 4 dijital fotoğrafı sözleşmede belirtilen evraklarla birlikte faaliyet bitiminde yararlanıcıya sunmak zorundadır. Yüklenici, eğitimde kullanacağı tüm materyalleri hazırlamak ve eğitim öncesinde Yararlanıcıya iletmekle sorumludur. Yararlanıcının bu konuda hiçbir yükümlülüğü yoktur.

Başvuru süreleri;

Teklifler için son başvuru tarihi: 27.05.2021 Pazartesi Saat:17:00 dır. Pandemi koşulları nedeniyle eğitim tarihleri tahmini olarak belirlenmiştir, koşullar gereği tarihler değiştirilebilir, bir ötelenme durumunda yüklenici ile yararlanıcı tarih konusunda uzlaşırlar. Tarih değişiklikleri en az 10 gün öncesi www.kalebeyyeg.com adresinde duyurulur. 

Başvuru şekli;

Başvuru yapacak yükleniciler tekliflerini info@kalebeyyeg.com üzerinden gönderebilirler. Yüklenici adayları, değerlendirmeler sonucunda sözleşme imzalamaya davet edildiklerinde gerekli evrakları yanlarında getirmek zorundadırlar. Detaylar için 0539 383 53 83 numaralı dernek telefonu aranabilir. 20.05.2021


TEKNİK ŞARTNAME

MAL, HİZMET veya İŞİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Sıra No Mal, Hizmet veya Yapım İşi Adı Teknik Özellikler/İşin Tanımı Birim Miktar

BU SATIN ALMA İLANI İÇİN TEKLİF GÖNDERİN

İşleme Başla