Image alt

 

TEKNİK ŞARTNAME

(Hizmet Alımı)

Tanımlar:

Bu şartnamede geçen ibarelerden;

Yararlanıcı: Kalebey Yerel Eylem Grubu Derneği

Yüklenici: Hizmet alımı işine teklif veren ve hizmet alımını gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri, ifade eder.

Eğitimin Kapsamı:

Bu teknik şartnamenin kapsamı, Kalebey Yerel Eylem Grubu Derneği’ne Tablo 1 de belirtilen

eğitimlerin faaliyetlerinin sağlanmasıdır. Bu amaçla söz konusu eğitimler aşağıda belirtilen plana uygun şekilde satın alınacaktır.

Eğitim faaliyetlerinde eğitim alacak kişilerin ilgi alanlarına önem verilmesi, interaktif ve katılımcı bir metodolojinin izlenmesi gerekmektedir. Eğitimlerde özellikle, katılımcıların interaktif bir şekilde dâhil olacağı uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilerek, katılımcıların müfredat doğrultusunda kapasitelerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede eğitimin daha faydalı olması bakımından, katılımcıların da soru ve yorumları ile eğitime aktif olarak katılmaları sağlanmalıdır.

Satın Alımı Yapılacak İş:

Yüklenici ile yararlanıcı arasında aşağıdaki tabloda yer alan faaliyet planlanması üzerinde uzlaşılacaktır.

Tablo 1: Eğitim Verilecek Kurum/Kuruluş ve Eğitim İle İlgili Bilgiler

Sıra

Eğitim
Verilecek Kurum
(Yararlanıcı)

Eğitim
 Başlığı

Tahmini
Eğitim
 Tarihleri

Eğitim
 Verilecek
Kişi Sayısı

(En Fazla)

Eğitim
Saati (Gün*Saat)

1

Kalebey Yerel Eylem

Grubu Derneği

Stratejik Planlama

2021 Şubat
2021 Nisan

20 Kişi

28 Saat
(4 saat/gün*7 gün)

2

Kalebey Yerel Eylem

Grubu Derneği

İletişim Yönetimi

2021 Nisan
2021 Mayıs

20 Kişi

12 Saat
(4 saat/gün*3 gün)

3

Kalebey Yerel Eylem

Grubu Derneği

Takımdaşlık/Liderlik

2021 Mayıs
2021 Haziran

20 Kişi

8 Saat
(4 saat/gün*2 gün)

Yeterlilik ve Referans Bildirme

İsteklilerde aşağıdaki  kriterleri aranacaktır. Bu şartların çoğunu sağlayan istekliler değerlendirmeye alınacaktır. Kriterlere en üst düzeyde olanlar tercih edilecektir. Eğitmen için;

Kriterler

1) Stratejik planlama ve 3) Takımdaşlık/Liderlik eğitimleri için;

  • İşletme dalında en az yüksek lisans mezunu olmak,
  • Ulusal ve uluslararası projelerde en az 10 yıllık deneyimli olmak,
  • Eğitim konularında en az 10 eğitim vermiş olmak
  • STK’larla en az 10 yıllık çalışma deneyimine sahip olmak

2) İletişim Yönetimi eğitimi için;

  • Psikoloji lisans mezunu olmak
  • En az 10 yıllık çalışma deneyimli olmak
  • Ulusal ve uluslararası projelerde en az 10 yıllık deneyimli olmak,
  • Eğitim konularında en az 10 eğitim vermiş olmak
  • STK’larla en az 10 yıllık çalışma deneyimine sahip olmak
  • Kamu kurumlarına en az 5 eğitim vermiş olmak

Yüklenici, deneyimlerini, referans belgelerini ve eğitim faaliyetinde eğitmen/danışman olarak çalışacak kişi(ler)in özgeçmişlerini belirtmelidir. Özgeçmişler olabildiğince ayrıntılı, referanslar ulaşılabilir olmalıdır.

Değerlendirmelerde eğitmenin teknik yeterliliği ve deneyimi ile maliyet etkinliği göz önünde bulundurulmaktadır. Ancak yararlanıcı, eğitimin niteliği ve faaliyet için gerekli koşullar göz önüne alarak, teklif değerlendirme yönteminde ve eğitmende aranacak yeterlilik kriterlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Sağlanacak Hizmetin Teknik Esasları:

Fiyat teklifleri faaliyet ücreti, yol, konaklama ve vergiler dâhil olacak şekilde verilmelidir.

Yükleniciye, verecekleri fiyat teklifinde öngörülen tutarın dışında ilave bir ödeme yapılmayacaktır.

Eğitim faaliyetlerinin organizasyonuna, eğitim mekânına, mekânda bulunması gereken altyapı ekipmanlarına (Bilgisayar, sunum cihazı vb.), toplantı esnasındaki ikramlara (çay, kahve, kuru pasta) dair gereklilikler yararlanıcı tarafından sağlanacaktır.

Yüklenici ilgili eğitim öncesinde en fazla A-4 kâğıdı boyutunda vereceği eğitimin özetini yararlanıcıya teslim edecektir.

Faaliyet Planı

Yüklenici tarafından verilecek olan Faaliyet planı 1-2-3 eğitimin hizmeti müfredatı aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır, diğerleri pandemi ve benzeri koşullar, 2021 Yıllık Uygulama Planında belirtilen faaliyetlerde yapılabilecek değişiklikler veya önceliklerin değişmesi gibi sebeplerle optimum verimlilik için değiştirilebilir.

FAALİYET PLANI-1

KATILIMCI SAYISI: 20 Kişi

EĞİTİMİN KONUSU:1.3. Stratejik Planlama

Faaliyet
Numarası

Faaliyetler / Konu

Faaliyetin Yeri

Gerçekleşeceği
Toplam Süre
(Saat)

Günlük
Süresi
(Saat)

Gerçekleşeceği
Gün Sayısı

1

Stratejik Planlama

Kale / Beyağaç

28 Saat

4 saat

7 gün

1.1

Planlama nedir? Planlamanın
aşamaları, Hedef belirleme

Kale / Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

1.2

Mevcut Durum Analizi, Misyon,
Vizyon ve Stratejiler

Kale / Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

1.3

Paydaş analizi, Sorun/hedef analizi

Kale / Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

1.4

Stratejilerin, Hedef ve
göstergelerin belirlenmesi

Kale / Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

1.5

Faaliyetler ve takvimleme

Kale /  Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

1.6

Bütçeleme

Kale /  Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

1.7

İzleme ve Değerlendirmenin
Planlanması

Kale /  Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

 

FAALİYET PLANI-2

KATILIMCI SAYISI:20 Kişi

EĞİTİMİN KONUSU: 1.3. İletişim Yönetimi

Faaliyet
Numarası

Faaliyetler / Konu

Faaliyetin Yeri

Gerçekleşeceği
Toplam Süre
(Saat)

Günlük
Süresi
(Saat)

Gerçekleşeceği
Gün Sayısı

2

İletişim Yönetimi

Kale /Beyağaç

12 Saat

4 saat

3 gün

2.1

İletişimin temel ilkeleri
Anlama ve anlatma sanatı, İletişim çatışması

Kale /  Beyağaç

2 saat

2 saat

1/2 gün

2.2

Sözlü-Sözsüz iletişim,
Yazılı-Dijital iletişim,
Sen dili, Ben dili

Kale /  Beyağaç

2 saat

2 saat

1/2 gün

2.3

İletişim Araçları, Dinleme, Dinlemenin Önündeki Engeller,
Kendini Açma, İfade Etme

Kale /  Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

2.4

Sunum teknikleri

Kale /  Beyağaç

4 saat

4 saat

1 gün

 

FAALİYET PLANI-3

KATILIMCI SAYISI: 20 Kişi

EĞİTİMİN KONUSU:1.3. Takımdaşlık/Liderlik

Faaliyet
Numarası

Faaliyetler / Konu

Faaliyetin Yeri

Gerçekleşeceği
Toplam Süre
(Saat)

Günlük
Süresi
(Saat)

Gerçekleşeceği
Gün Sayısı

3

Takımdaşlık/Liderlik

Kale / Beyağaç

8 Saat

4 Saat

2 Gün

3.1

Grup nedir? Takım nedir? Arada fark var mıdır? Takım olmak zor iştir…

Kale /  Beyağaç

2 saat

2 saat

1/2 gün

3.2

İdeal Bir Takımın Nitelikleri
Uygulamalar

Kale /  Beyağaç

2 saat

2 saat

1/2 gün

3.3

Etkin Takım Çalışması İçin Gerekli Özellikler, Çözüm odaklı yaklaşım

Kale /  Beyağaç

2 saat

2 saat

1/2 gün

3.4

Liderlik ve Uygulamalar

Kale /  Beyağaç

2 saat

2 saat

1/2 gün

Eğitim Malzemesi ve Ekipman

Eğitim/danışmanlık süresince kullanılacak eğitime özel malzeme ve ekipman (uygulama setleri, renkli kartlar, renkli kalem, yapıştırıcı vb.), yüklenici tarafından sağlanacaktır.

Eğitim için yüklenici, görünürlüğü gözetilerek çekilmiş, eğitimin her gününe ait en az 4 dijital fotoğrafı sözleşmede belirtilen evraklarla birlikte faaliyet bitiminde yararlanıcıya sunmak zorundadır. Yüklenici, eğitimde kullanacağı tüm materyalleri hazırlamak ve eğitim öncesinde Yararlanıcıya iletmekle sorumludur. Yararlanıcının bu konuda hiçbir yükümlülüğü yoktur.

Başvuru süreleri;

Teklifler için son başvuru tarihi: 01.03.2021 Pazartesi Saat:17:00 dır. Pandemi koşulları nedeniyle eğitim tarihleri tahmini olarak belirlenmiştir, koşullar gereği tarihler değiştirilebilir, bir ötelenme durumunda yüklenici ile yararlanıcı tarih konusunda uzlaşırlar. Tarih değişiklikleri en az 10 gün öncesi www.kalebeyyeg.com adresinde duyurulur. 

Başvuru şekli;

Başvuru yapacak yükleniciler tekliflerini info@kalebeyyeg.com üzerinden gönderebilirler. Yüklenici adayları, değerlendirmeler sonucunda sözleşme imzalamaya davet edildiklerinde gerekli evrakları yanlarında getirmek zorundadırlar. Detaylar için 0539 383 53 83 numaralı dernek telefonu aranabilir.22.02.2021


TEKNİK ŞARTNAME

MAL, HİZMET veya İŞİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Sıra No Mal, Hizmet veya Yapım İşi Adı Teknik Özellikler/İşin Tanımı Birim Miktar

BU SATIN ALMA İLANI İÇİN TEKLİF GÖNDERİN

İşleme Başla