Image alt

FAALİYET RAPORU

FAALİYET BİLGİLERİ

Sayısı              : 48

 Konusu           : Beyağaç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Genel Kurul  Toplantısı

 Tarih ve Saat   : 10 Mart 2022 14.00

 Yer                   : Mehmet Yüksel Toplantı Salonu

 Katılımcılar     : Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay

                             Kalebey  Yeg Müdürü S.Tayfun Dindar

                             Kalebey  Yeg Uzmanı Mesude Özdemir

                              Kooperatif ortakları

DEĞERLENDİRME

            Beyağaç Kadın Girişimi,Üretim ve İşletme Kooperatifi Genel Kurul  Toplantısı kararlaştırıldığı gibi 10 Mart 2022 tarihinde yapılmıştır. Genel Kurul aşağıda belirtilen düzende gerçekleştirilmiştir.

G  Ü  N  D  E  M

1- Açılış ve Yoklama,

2- Başkanlık Divanı Seçimi, Divan’a Tutanaklara İmza Yetkisinin Verilmesi Saygı  

  Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

3- Gündem’in Genel Kurul katılımcılarına sunulması,

4- 2021 Yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporu’nun okunması,

5- 2021 Yılı Kesin Hesap Raporu’nun okunması,

6- 2021 Yılı Denetim Kurulu Raporu’nun okunması,

7- Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Kesin Hesap Raporu ve Denetim Kurulu   

    Raporu’nun ayrı ayrı Görüşülmesi ve ayrı ayrı İbrası,

8– Kooperatif Ana Sözleşmesi’nin 3. ve 4. Maddelerinin değiştirilmesinin

    görüşülmesi,

9- 2022 Yılı Tahmini Bütçesi’nin görüşülmesi,       

10- Dilek ve Temenniler,

11- Kapanış.  

SINIRLI SORUMLU DENİZLİ İLİ VE TÜM İLÇELERİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sınırlı Sorumlu Denizli İli ve Tüm İlçeleri Kadın Girişimi  Üretim Ve İşletme Kooperatifi’nin, 2021 Hesap Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere, 10 Mart 2022 Perşembe Günü Saat 14.00’da, Zafer Mahallesi Şehit Hava Pilot Teğmen İbrahim ÖZTÜRK Caddesi No. : 2 20590 Beyağaç Denizli adresinde bulunan, Beyağaç Belediyesi Mehmet YÜKSEL Toplantı Salonu’nda, Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Hatice DAĞTOPUZ’ un gözetiminde toplanıldı.

Genel Kurul Toplantısına başlanmadan önce yapılan incelemelerde;

            a) Genel Kurul Toplantısına ait davet ilanlarının, 07/02/2022 tarihinde, elden imza karşılığı, toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı,

            b) Yönetim Kurulu’nca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 26. Maddesindeki Niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan edilip onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı 30 (Otuz)  ortaktan, 28 (Yirmisekiz) ortağın asaleten katılımı ile toplam 28 (Yirmisekiz) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, böylece toplantının açılabilmesi için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisi’nce Genel Kurula hitaben bilgi verildi.

Ayrıca toplantıya gelen ortaklara yukarıda tespiti yapılan hususlarla ilgili itirazın olup olmadığı soruldu, itiraz edenin olmadığı görüldükten sonra, Toplantı Yönetim Kurulu tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış konuşmasını Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Aysel EFİLTİ yaptı. Bakanlık Temsilcisi tarafından yoklama sırasında Ortaklara duyurunun yasal süre içerisinde yapıldığı tespit edilmiştir.
 2. Başkanlık Divanı Seçimine geçildi. Açık Oyla yapılan seçim neticesinde Divan Başkanlığına Özgül PULAŞ, Divan Sekreterliğine Büşra TÜRKSEVER ve Ümmühan AKAKÇA teklif edildi. Başka teklif olmadı. Teklif edilen isimler Genel Kurul tarafından Oy Birliği ile seçildiler. Başkanlık Divanı’na Genel Kurul Toplantı Tutanaklarına imza yetkisi Oy Birliği ile verildi. Atatürk ve Türk Şehitleri için Saygı Duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
 3. Divan Başkanı tarafından okunan 11 (Onbir) maddelik gündeme ekleme yapılıp yapılmayacağı ortaklara soruldu ve ekleme teklifi olmadığı tespit edildi.
 4. 2021 Yılına ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporu Okundu.
 5. 2021 Yılı Kesin Hesap Raporu Okundu.
 6. 2021 Yılına ait Denetim Kurulu Raporu Okundu,

SINIRLI SORUMLU DENİZLİ İLİ VE TÜM İLÇELERİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

 1. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Kesin Hesap Raporu ve Denetim Kurulu Raporu’nun ayrı ayrı Görüşülmesi ve ayrı ayrı İbrası görüşe açıldı. Söz alan olmadı. 2021 Yılına ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Kesin Hesap Raporu ile Denetim Kurulu Raporu Oy Birliği ile ayrı ayrı İbra ve Kabul edildi.
 2. Kooperatif Ana Sözleşmesi’nin Unvan başlıklı 3. Maddesinin ve Merkez ve Şubeler başlıklı 4. Maddesinin değiştirilmesinin görüşülmesine geçildi. Kooperatifimiz Kurucu Ortaklarının ve daha sonra Kooperatifimize ortak olan Kooperatif Ortaklarının, Beyağaç İlçesi dışında ikamet eden Kooperatif Ortaklarının tamamının istifa etmeleri, Kale İlçesi’nde yeni bir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Kuruluş çalışmalarının yapılmakta olması ve Kooperatifin mevcut 40 (Kırk) Ortağının tamamının, Beyağaç İlçesi’nde ikamet eden Kooperatif Ortaklarından oluşması nedenleriyle, Kooperatif Ana Sözleşmesi’nin;

UNVAN:

Madde 3- Kooperatifin unvanı, SINIRLI SORUMLU DENİZLİ İLİ VE TÜM İLÇELERİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ’dir.

Şeklindeki Madde 3-’ün;

UNVAN:

Madde 3- Kooperatifin unvanı, SINIRLI SORUMLU BEYAĞAÇ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ’dir.

Şeklinde değiştirilmesine,

MERKEZ VE ŞUBELER:

Madde 4- Kooperatifin merkezi DENİZLİ İli KALE İlçesi’dir.

Kooperatif gerekli gördüğü takdirde yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir. Şubeler merkezin sicil kaydına atıf yapılmak suretiyle bulundukları yer ticaret siciline tescil olunurlar.

Şeklindeki Madde 4-’ün;

Madde 4- Kooperatifin merkezi DENİZLİ İli BEYAĞAÇ İlçesi’dir.

Kooperatif gerekli gördüğü takdirde yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir. Şubeler merkezin sicil kaydına atıf yapılmak suretiyle bulundukları yer ticaret siciline tescil olunurlar. 

Şeklinde değiştirilmesine, Oy Birliği ile Karar verildi.

SINIRLI SORUMLU DENİZLİ İLİ VE TÜM İLÇELERİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

 1. 2022 Yılına ait Tahmini Bütçe görüşmelerine geçildi. Yönetim Kurulu’nun hazırlamış olduğu, 2022 Yılı Tahmini Bütçesi, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu için, Kooperatif faaliyetleri için faturalanmış giderler kaleminden 10.000,00.-TL. ve diğer kalemler toplamı 100.000,00.-TL. (YüzbinTürkLirası) gelir ve gider eşit olarak, okunan diğer kalemler okunduğu şekliyle ve “Yeni Fasıl açmaya ve Fasıllar arası aktarma yapmaya Yönetim Kurulu Yetkilidir” ibaresiyle birlikte Oy Birliği ile kabul edilmiştir.
 2. Dilek ve Temenniler de söz alan olmadı.
 3. Kapanış, Divan Başkanı tarafından; alınan kararlar, açık oylama ile yapılan seçim sonuçları ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı okundu. İtiraz edenin olup olmadığı soruldu, itiraz eden olmadı. İş bu Tutanak 5 (Beş) nüsha hazırlanarak, Divan Heyeti ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alınmıştır. 10/03/2022

DİVAN HEYETİ

          Özgül PULAŞ                   Ümmühan AKAKÇA                        Büşra TÜRKSEVER

          Divan Başkanı                       Divan Sekreteri                                  Divan Sekreteri

          

                                                      Hatice DAĞTOPUZ

                                                       Bakanlık Temsilcisi